RODO/GDPR

Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
w Tomasz Depta
zgodnie z obowiązkiem informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1.    Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak przetwarzane i wykorzystywane
są przekazane dane osobowe, jest Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz

2.    Firma wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych to:
- adres e-mail:hurt@donaco.pl
- adres pocztowy: Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz

3.    Dane osobowe otrzymane zostały w trakcie zakładania konta na naszych stronach, a także przekazane w trakcie składania zamówień w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji transakcji.

4.    Przetwarzanie danych osobowych w Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz jest niezbędne do:
•    realizacji zamówień handlowych przekazywanych droga elektroniczną;
•    zakładania i zarządzania kontami klientów oraz zapewnienia ich obsługi;
•    świadczenia usługi dropshipping;
•    obsługi reklamacji i zwrotów;
•    obsługi kierowanych do nas zgłoszeń;
•    kontaktu w celach związanych z sprzedażą oraz świadczonymi usługami;

5.    Przetwarzanie danych osobowych jest potrzebne również do:
•    prowadzenia działań marketingowych głównie marketingu bezpośredniego;
•    zapewnienia obsługi kurierskiej i logistycznej;
•    zapewnienia obsługi usług płatniczych;
•    zapewnienia obsługi wsparcia informatycznego;
•    windykacji należności;
•    prowadzenia analiz statystycznych;
•    przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych;

6.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

7.    Wymaga się podania następujących danych osobowych w celu realizacji umowy i świadczenia usług:

•    w przypadku klienta detalicznego (w tym odbiorcy dropshipping) – adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta bankowego;
•    w przypadku klienta firmowego – adres e-mail, hasło, nazwa firmy, adres firmy, numery identyfikacyjne firmy, imię i nazwisko przedstawiciela, adres do wysyłki, numer telefonu, numer konta bankowego;

8.    Jeżeli powyższe dane nie zostaną udostępnione, niemożliwa będzie realizacja umowy oraz świadczenia usług.

9.    Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz może wymagać podania innych danych jeżeli będą wymagały tego przepisy prawa. Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10.    Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia te mogą być wykorzystane gdy:
•    dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
•    dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz;
•    cofnięta zostanie zgodę na przetwarzanie danych;
•    zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych;
•    dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
•    dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

11.    W dowolnym momencie istnieje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).

12.    Zapewniamy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdy:
•    przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;
•    dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu;

13.    Dane osobowe udostępniane są podmiotom, z którymi współpracujemy  przy realizacjach umów sprzedaży i świadczenia usług – głównie firmom zapewniającym transport, obsługę płatniczą, obsługę księgową oraz obsługę informatyczną. Wykaz podmiotów którym udostępniono dane osobowe posiada Inspektor Danych Osobowych.

14.    Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy (w tym od złożenia zamówienia,  aż do zakończenia jego realizacji – dostarczenie produktu), a także po jej zakończeniu w celach:
•    dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
•    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
•    zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
•    maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

15.    Dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

16.    W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

17.    Tomasz Depta, ul. H. Pobożnego 23, 47-400 Racibórz dzięki prowadzonej Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz właściwym zarządzaniem systemami informatycznymi zapewnia najwyższy standard zabezpieczenia powierzonych i przetwarzanych danych osobowych.

 
Administrator Danych Osobowych
Tomasz Depta